Skinite našu aplikaciju

Mikrokreditne organizacije

Omogućite nam da budemo Vaš vrijedni agent za prikupljanje kreditnih zahtjeva, na čitavoj teritoriji BiH. Kako?

Kako efikasno povezati klijenata, fizičko lice sa klijentom pravnim licem, putem MKO ili jednostavnije rečeno, kako efikasno stimulisati i organizovati tranziciju robe od prodavca do kupca?

Jedan od najboljih načina je preko finansijskih institucija, ubrzanim emitovanjem kredita, korištenjem mobilnih uređaja.

FotoKredit je aplikacija rađena na Android platformi (postoji i prilagođena WEB verzija koja radi na svim platformama) i njena prvenstvena namjena je da ponudi brzo prosleđivanje zahtjeva za finansijskim uslugama putem mobilnih uređaja. Korištenjem ove mobilne aplikacije korisnik je u mogućnosti da šalje zahtjeve za kredit, pronalazi osnovne podatke o svim pripadajućim filijalama, agencijama, prodavnicama / turističkim agencijama, kao i da ih pronalazi na google mapi preko unesenih GPS pozicija.

Posebno zanimljiva je opcija pregleda i pretraživanja kataloga proizvoda MKO, ali na interaktivan način. Uz svaki imenovani kreditni proizvod se nalaze dugmad „Dokumentacija“, „Kalkulator“ i dugme za pokretanje prigodne prezentacije. Preko prezentacije i pripremljene dokumentacije, korisnik saznaje više o proizvodu, a pokretanjem finansijskog kalkulatora je u mogućnosti da tačno izračuna ratu kredita, dobije otplatni (anuitetni) plan, shodno iznosu i odabranom broju mjeseci. Pri tom aplikacija vodi računa o zadanim kriterijima, tako da „nema lutanja“ u postavljanju potrebnih kriterija, npr. nominalne kamatne stope, željenog iznosa, broja mjeseci otplate. Uz to, korisnik može poslati informaciju o „neto“ iznosu plate koja bi pokrivala dobiveni kredit, kratak opis dodatnih informacija i prikačiti sliku onoga šta želi nabaviti preko takvog kredita.

Zašto slika? Poznato je da se svaki nenamjenski kredit samo tako zove, a na kraju svaki kredit ima svoju namjenu. Slanjem slike, klijent naglašava šta zapravo želi da kupi i bira lakši način da to uradi putem kredita (na neki način se vrši pretvaranje nenamjenskog u namjenski kredit). MKO sada vrlo dobro zna o čemu se radi, pa joj preostaje samo da ispita kreditnu sposobnost klijenta, a to može da učini preko dobivenih podataka o klijentu i da pristupi realizaciji kredita, zatraži dodatne informacije od samog klijenta ili odbije zbog loše kreditne sposobnosti. Ne treba zaboraviti i zainteresovanost treće strane, tj. navedene prodavnice, da proda svoj proizvod.

Pretpostavka je da će u budućnosti MKO agent, biti više profilisan za odredjene grupe klijenata, kako fizičkih lica, tako i pravnih subjekata, pa će biti u mogućnosti da iskoristi ovakav vid zahtjeva za kredit, preciznije da iskoristi saznanje u koju svrhu ide kredit, da bi pokušao pribaviti klijentu fizičkom licu još bolju ponudu od one koje je on poslao, koristeći vlastitu (svoje finansijske organizacije) mrežu kontakata sa korespodentnim prodavcima. Time se krug prirodno zatvara, na zadovoljstvo svih strana.

Klijent fizičko lice, dobija još povoljniju ponudu od one koju je sam našao i time se stvara odredjena vrsta zahvalnosti prema MKO i jače povezanosti (tzv. „socijalizacija klijenata“) sa istom. Isto važi i za prodavca, klijenta pravno lice, jer mu MKO pronalazi kupce, a na kraju zadovoljna je i sama MKO, koja je emitovala kredit koji je postavljen na dobrim osnovama. Pored svega ovdje navedenog, aplikacija ima mogućnost formiranja liste prodavnica i turstičkih agencija, a u budućnosti i njihovih kataloga proizvoda, čija bi se kupovina realizovala emitovanjem odgovarajućeg MKO kredita.

Ovdje za MKO mogu biti podjednako zanimljive postojeće prodavnice i turističke agencije, sa kojima možda već ima određenu saradnju, kao i sklapanje novih saradnji putem ove aplikacije, iskazanih zainteresovanošću korisnika aplikacije sa konkretnom prodavnicom / turističkom agencijom. Aplikacija „Foto Kredit“ ima ugrađenu „lokalnu“ bazu podataka, koja putem mreže (npr. WiFi) razmjenjuje podatke sa serverom (MySQL baza). Na taj način se vrše izmjene u podacima na samoj aplikaciji korisnika. Trenutno aplikacija koristi informacije dostupne sa web site-ova, ali treba naglasiti da bi za kvalitetan rad aplikacije posebno bitno da se informacije, posebno informacije o katalogu proizvoda sa svim pripadajućim podacima, vrše dostavom podataka od strane same MKO, propisanih formata dokumenata, bilo već ponuđenih ili naknadno dogovorenih.